Cliëntenraad
van groot belang

Het is van belang dat er wordt meegedacht en gesproken vanuit de ervaring van de cliënten en voor hun belangen wordt opgekomen. Onze cliëntenraad vervult deze rol en praat mee over beleidszaken, brengt bepaalde punten in en nodigt soms deskundigen uit voor advies. Anders gezegd, een cliëntenraad heeft inspraak en invloed op álle beleidsterreinen. DrieGasthuizenGroep kent een centrale cliëntenraad (CCR) en cliëntenraden per woonzorglocatie.

Cliëntenraden woonzorglocaties

Binnen DrieGasthuizenGroep heeft iedere locatie een eigen cliëntenraad van maximaal acht personen. Deze raad vormt de vertegenwoordiging van de bewoners en is samengesteld uit goed geïnformeerde en betrokken cliënten, familieleden of andere relaties en heeft een eigen voorzitter. De cliëntenraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De lokale cliëntenraad is bereikbaar via een eigen brievenbus, die te vinden is op een centrale plek op elke locatie en per e-mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Taken van de cliëntenraad

De cliëntenraad fungeert als spreekbuis van de cliënten en vertegenwoordigt hun belangen naar de organisatie toe. Zo praat de cliëntenraad mee over beleidszaken of nodigt deskundigen uit voor advies. Een cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie en heeft daarnaast een zogenoemd ‘verzwaard adviesrecht’. Dat betekent dat het bestuur en management in sommige gevallen vóóraf en tijdig advies moet vragen aan de cliëntenraad bij belangrijke besluiten over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid of wijzigingen van besluiten en regelingen voor cliënten. De precieze regels en voorwaarden staan beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

 

Centrale cliëntenraad

Naast de lokale cliëntenraden heeft DrieGasthuizenGroep een centrale cliëntenraad (CCR). Ongeveer 10 keer per jaar vindt er een overlegvergadering met de raad van bestuur plaats. In de CCR-vergadering worden zaken besproken die locaties overstijgen, zoals de begroting, jaarrekening, organisatiejaarplannen en het kwaliteitsbeleid. Indien nodig wordt een deskundige uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten of advies in te winnen. De CCR telt minimaal vier leden en bestaat uit benoemde vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden en heeft een voorzitter. De CCR wordt ondersteund door een cliëntenraadondersteuner. De leden rapporteren aan hun achterban. De afspraken tussen de CCR en DrieGasthuizenGroep zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 

Landelijke belangenorganisatie LOC
Het LOC is woordvoerder namens cliënten(raden) bij onder andere Tweede Kamer, ministeries, verzekeraars en directies. Meer informatie kunt u vinden op haar website. De CCR van DrieGasthuizenGroep is lid van het LOC en kan hiermee ook een beroep doen op specifieke kennis en kunde.

Contact met de cliëntenraad

Cliëntenraad Hoogstede/Klingelpoort
Nelleke Buddingh
Nelleke.Buddingh@driegasthuizengroep.nl


Cliëntenraad Heijendaal

Els Tillemans
Els.Tillemans@driegasthuizengroep.nl


Cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre
Mieke Robbemont
m.robbemont@thuiszorggrootgelre.nl


Cliëntenraad Drie Gasthuizen
Anneke Meijlink
Anneke.Meijlink@driegasthuizengroep.nl


Cliëntenraad Westerkade
Anneke Meijlink
Anneke.Meijlink@driegasthuizengroep.nl


Centrale Cliëntenraad

Cliëntenraadondersteuner
clientenraadondersteuner@driegasthuizengroep.nl

(026) 354 9429.

DrieGasthuizenGroep
t.a.v. Cliëntenraadondersteuner
Rijnstraat 71
6811 EZ Arnhem