DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 •  

  GENIET VAN UW EIGEN WOONZORGSTUDIO IN DRIE GASTHUIZEN

 •  

  ZORG THUIS ZO GEREGELD MET DRIEGASTHUIZENGROEP

 •  

  KLINGELPOORT NODIGT U UIT!

 •  

  LAAT UW BOODSCHAPPEN THUISBEZORGEN DOOR EXTRA SERVICES

 •  

  TE HUUR IN WATERGAERDE

 
 
privacy

Privacyreglement DrieGasthuizenGroep
Om het werk van de organisatie goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens geregistreerd worden. Met het registreren van gegevens verbindt de organisatie zich hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en richtlijnen te volgen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Begripsbepalingen
Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van begrippen.

 1. Persoonsgegevens
  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Zorggegevens
  Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar en/of vrijwilliger in het kader van zijn werkuitvoering.
 3. Verwerking van persoonsgegevens
  Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Verstrekken van persoonsgegevens
  Het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
 5. Het verzamelen van gegevens
  Het verkrijgen van persoonsgegevens.

A.     Doel van de registratie

 1. Het doel van de persoonsregistratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in de statuten van de organisatie en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
 2. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van het reglement.
 3. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan bedoeld in lid 1. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor het doel noodzakelijk zijn. 

B.     Verantwoordelijkheden en beheer

 1. Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.
 2. De leidinggevende(n) van de organisatie is/zijn verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.
 3. Bestuur en leidinggevende(n) dragen zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies en aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

C.     Geregistreerde
De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens van:

 1. Personen welke vrijwilligerswerk doen in onze organisatie;
 2. Personen met een hulpverleningsvraag;
 3. Personen welke beroepsmatig verbonden zijn aan onze organisatie 

D.   Opgenomen gegevens

 1. Van in artikel 1c genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:
  1. Personalia / identificatiegegevens
  2. Administratieve gegevens
  3. Gegevens met betrekking tot de dienstverlening van de organisatie
 2. Van de in artikel 2c genoemde categorie worden gegevens opgenomen welke van belang zijn voor een optimaal aanbod in het kader van de hulpverleningsvraag (wonen / welzijn / zorg / behandeling) en administratie (zorgdossier o.a.).
 3. Van de in het artikel C3 genoemde categorie worden gegevens bewaard ten behoeve van het personeelsdossier.
 4. De opgenomen gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de geregistreerde zelf en/of van de doorverwijzende instantie of verkregen tijdens de hulpverlening. 

E.     Kennisgevingen verstrekking van gegevens

 1. Bij inschrijving worden personen in kennis gesteld van het reglement.
 2. Binnen de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan:
  1. Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de hulpverlening
  2. Leidinggevende(n)
 3. Buiten de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden:
  1. Ten behoeve van dienstverlening uitsluitend met medeweten en toestemming van geregistreerde.
  2. Ten behoeve van statistiek en beleid, in dat geval geanonimiseerd.
  3. Op grond van wettelijke verplichtingen. 

F.     Toegang tot persoonsgegevens

 1. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen die personen die deze gegevens tengevolge van hun taakuitoefening nodig hebben en mogen inzien.
 2. Het bestuur heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband met haar algemene verantwoordelijkheid.

G.     Recht op inzage

 1. Een geregistreerde kan op verzoek inzage vragen in de geregistreerde gegevens. In dit geval wordt de identiteit van de geregistreerde die om deze gegevens vraagt gecontroleerd.
 2. Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde is /zijn de leidinggevende(n) verplicht om gegevens te verwijderen, te verbeteren, aan te vullen en of te corrigeren, indien deze onjuist, onvolledig of niet ter zake doend zijn.
 3. Leidinggevenden kunnen weigeren om te voldoen aan het bepaalde onder G1 en G2 voor zover dat noodzakelijk is op grond van:
  1. Inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met ene publiekrechtelijke taak.
  2. Gewichtige belangen van anderen dan de geregistreerde, het bestuur van de organisatie zelf daaronder inbegrepen.
 4. De registratie heeft geen verbanden met enige verzameling van persoonsgegevens. 

H.   Bewaartermijn

 1. Na afronding van het kalenderjaar worden gegevens die niet meer gebruikt worden gearchiveerd.
 2. Persoonsgegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard, tenzij de geregistreerde verzoekt om eerdere of latere verwijdering.
 3. Daarna worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd.
 4. Deze bewaartermijn geldt niet voor geanomiseerde gegevens. 

I.       Klachten

 1. Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij zich schriftelijk te wenden tot het bestuur van de organisatie.
 2. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van het bestuur.
 3. Looptijd en inwerkingtreding: Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. 
DrieGasthuizenGroep Sociaal